Mbrojtja e privatësisë

Mbrojtja e të dhënave

Mbrojtja e privatësisë.

Përpunimi i të dhënave personale në lidhje me shërbimet që ofrohen nëpërmjet internetit nga kjo faqe menaxhohet nga stafi teknik i zyrës përgjegjëse për perpunimin e të dhënave.

Asnjë informacion që rezulton nga shërbimi nëpërmjet internetit nuk komunikohet ose shpërndahet përveç rasteve kur informacioni kërkohet nga organet kompetente që e fitojnë këtë të drejtë me ligj të veçantë duke respektuar kërkesat e ligjit.

Të dhënat personale që japin përdoruesit, përdoren vetëm për shërbim të sigurisë deri sa të bëhet dorëzimi i porosisë në adresën e dhënë.